image

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten die worden aangeboden onder het merk Blue-bike door Blue-mobility nv.  

Door een lidmaatschap af te sluiten, een Blue-bike ticket aan te kopen, een Blue-bike voucher te gebruiken of om het even welke dienst aangeboden door Blue-mobility te benutten, verklaart de persoon die het lidmaatschap afsluit, het ticket koopt of de Blue-bike voucher gebruikt kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden te aanvaarden zonder enig voorbehoud. 

Geen enkel persoon kan gebruik maken van de diensten van Blue-bike indien men niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. 

1.    Gegevens van Blue-mobility

Blue-mobility nv,  Provinciestraat 53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0832-369-965.   

Er kan contact worden opgenomen met Blue-mobility via E-mail: info@blue-bike.be, of via het contactformulier op de website. Tijdens kantooruren kan je ons telefonisch bereiken op +32 33 61 77 97.  

2.    Definities

Afnemers 

Leden, kopers van tickets en gebruikers van vouchers worden verder in de algemene voorwaarden samen algemeen omschreven als afnemers van de door Blue-mobility aangeboden diensten. 

Blue-bike / Blue-bike deelfiets 

Fiets die verhuurd wordt door Blue-mobility op een Blue-bike locatie. Blue-bike maakt gebruik van verschillende ontleentechnologieën om de afnemer toe te laten het slot van een Blue-bike op een Blue-bike locatie te openen en een rit te starten. De aangeboden ontleentechnologie kan verschillen van locatie tot locatie.  

Voor de werking van de door Blue-bike ter beschikking gestelde ontleentechnologieën en het overzicht van de aangeboden ontleentechnologie per locatie wordt verwezen naar de Blue-bike website. 

Blue-mobility biedt zowel e-bikes als niet-elektrische fietsen aan. Als het onderscheid niet relevant is wordt de term Blue-bike in onderstaande voorwaarden gehanteerd. In clausules die specifiek zijn voor e-bikes of niet-elektrische wordt dit telkens gespecifieerd.       

Gebruiker 

Elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van een Blue-bike.  

Blue-bike locatie  

Locatie waar een Blue-bike gehuurd kan worden en waar de Gebruiker een rit kan starten en beëindigen.  

Blue-bike-account 

Wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon een overeenkomst afsluit met Blue-mobility, creëert Blue-mobility een Blue-bike-account bij de inschrijving.  

Rechtspersonen kunnen meerdere accounts laten registreren, in welke gevallen er telkens 1 hoofdaccount wordt gecreëerd waaraan subaccounts worden gekoppeld.  

Betreft de aanvrager van het lidmaatschap een natuurlijke persoon, dan wordt deze gelijkgesteld aan de hoofdaccount. 

Blue-bike app 

Mobiele applicatie van Blue-mobility die gratis gedownload kan worden vanuit de Google Playstore of de iOS Appstore die noodzakelijk kan zijn om een fiets te kunnen huren op een Blue-bike locatie in functie van de door Blue-mobility aangeboden ontleentechnologie op de betreffende locatie. Blue-mobility streeft ernaar als middelenverbintenis om de Blue-bike app te laten werken op een brede waaier van toestellen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld dat de app niet werkt op het specifieke toestel van de Gebruiker. De Blue-bike app maakt gebruik van GPS en Bluetooth functionaliteit op het toestel van de Gebruiker. Op start en stop locaties dient het toestel van de Gebruiker connectie te kunnen maken met het internet. Sommige functies zijn hardwaregebaseerd (zoals een GPS, Bluetooth, internetverbinding, etc.), sommige zijn softwaregebaseerd (zoals app-widgets) en sommige zijn afhankelijk van de platformversie. Niet elk toestel ondersteunt elke functie, dus het kan zijn dat u de Blue-bike app niet kunt gebruiken.  

My-Blue-bikeapplicatie:  

De beveiligde internetpagina’s onder my.blue-bike.be, waar de Hoofdaccount en Subaccounts toegang kunnen krijgen tot hun Blue-bike-account.  

De Hoofdaccount en Subaccount kunnen via de My-Blue-bikeapplicatie met hun e-mailadres en wachtwoord inloggen op hun Blue-bike-account en hun persoonsgegevens en betaalgegevens raadplegen en wijzigen. Hij kan er onder andere ook de gereden ritten raadplegen. 
Voor de Hoofdaccount zijn de modaliteiten uitgebreider, onder andere wanneer deze een rechtspersoon vertegenwoordigt kan deze tickets aankopen in het Blue-bike-account.

Blue-bike kaart 

Niet-nominatieve kaart die ter beschikking wordt gesteld aan de Houder van een Lidmaatschap en waarmee een niet-elektrische Blue-bike gehuurd kan worden op Blue-bike locaties die uitgerust zijn met een sleutelautomaat als ontleentechnologie, voor zover het gekoppelde Lidmaatschap geldig is.  

Mobib kaart 

Kaart met openbaarvervoerabonnement te verkrijgen bij aanbieders van openbaar vervoer zoals de NMBS, De Lijn en de MIVB, waaraan een Blue-bike Lidmaatschap gekoppeld kan worden. Met de MOBIB-kaart kan een niet-elektrische Blue-bike gehuurd worden op Blue-bike locaties die uitgerust zijn met een sleutelautomaat als ontleentechnologie, voor zover het gekoppelde Lidmaatschap geldig is.  

Lidmaatschap  

Wanneer de Hoofdaccount zich bij Blue-bike registreert, sluit hij een Lidmaatschap af bij Blue-bike.  

Iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan een Lidmaatschap bij Blue-bike aanvragen. 

Het Lidmaatschap geeft de Hoofdaccount het recht om tijdens de looptijd van het Lidmaatschap een Blue-bike te huren. Indien de Hoofdaccount een natuurlijke persoon is, dan kan deze enkel een particulier Lidmaatschap afsluiten. 

Indien de Hoofdaccount een rechtspersoon is, dan moet deze een zakelijk Lidmaatschap afsluiten. Indien de Hoofdaccount een rechtspersoon is, kan deze ook kiezen om één of meerdere Lidmaatschappen af te sluiten voor één of meerdere Subaccounts. De Subaccounts kunnen dan eveneens voor de looptijd van het Lidmaatschap op elk ogenblik een Blue-bike huren. Het Lidmaatschap is geldig voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd zoals gestipuleerd in artikel 5.3.. De kostprijs van het Lidmaatschap is vastgelegd in de Tarieflijst te raadplegen op de website https://www.blue-bike.be/nl/tarieven. 

Blue-bike Ticket 

Blue-Mobility heeft overeenkomsten gesloten met verschillende MaaS (Mobility-as-a-Service) providers om de MaaS Provider toe te laten Blue-bike tickets te verkopen aan de MaaS klanten.  

Een Blue-Bike ticket geeft aan de MaaS klant het recht om een niet-elektrische Blue-bike te huren conform de algemene voorwaarden.  

De Blue-bike tickets worden door de MaaS provider bij Blue-mobility aangekocht overeenkomstig de voorwaarden bepaald in overeenkomst tussen Blue-mobility en de MaaS-provider.  

Tickets hebben een beperkte geldigheidsduur die per MaaS provider kan verschillen. 

De MaaS provider int alle mogelijke extra kosten gelinkt aan de ontlening zoals maar niet beperkt tot extra kosten voor langdurige ritten, verlies, diefstal of schade toegebracht door het toedoen of nalaten van de Gebruiker bij diens klant. Blue-bike tickets kunnen niet gebruikt worden voor het ontlenen van een e-bike. 

Blue-bike Voucher 

Rechtspersonen kunnen via de My-Blue-bike applicatie vouchers aankopen om deze onder meer aan derden zoals werknemers, klanten en zakelijke relaties, etc. ter beschikking te stellen. Een voucher geeft aan de houder het recht om een niet-elektrische Blue-bike te huren conform deze algemene voorwaarden.  

Een voucher heeft een beperkte geldigheidsduur die bij aankoop kan worden bepaald.  

Alle mogelijke extra kosten gelinkt aan de ontlening zoals maar niet beperkt tot extra kosten voor langdurige ritten, verlies, diefstal of schade toegebracht door het toedoen of nalaten van de Gebruiker worden door Blue-mobility aangerekend aan de rechtspersoon onder wiens Hoofdaccount de voucher werd aangekocht. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze kosten hoofdelijk te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

Vouchers kunnen in bepaalde omstandigheden ook door Blue-mobility zelf worden verstrekt aan gebruikers in de context van commerciële acties. Blue-bike vouchers kunnen niet gebruikt worden voor het ontlenen van een e-bike 

Partnervoordeel 

Blue-mobility sluit jaarlijks overeenkomsten met verschillende partners. Dankzij de overeenkomst kunnen de leden van de partner van een specifiek voordeel genieten zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen Blue-mobility en de partner. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moet de Houder van het Lidmaatschap zich aan de hand van zijn aansluitingsnummer identificeren als lid van de Partner. De Houder van het Lidmaatschap moet de door de Partner opgegeven voordeelcode ingeven bij het aangaan van een Lidmaatschap via de website van Blue-bike.

3.    Door Blue-mobility onder het Blue-bike merk aangeboden diensten

3.1. Blue-mobility stelt op de Blue-bike locaties Blue-bike deelfietsen ter beschikking van de Gebruikers.  

De deelfietsen kunnen door de Gebruikers worden ontsloten door gebruik te maken van een ontleentechnologie. Blue-bike maakt gebruik van verschillende ontleentechnologieën. De aangeboden ontleentechnologie kan verschillen van locatie tot locatie. 

3.1.1 Blue-bike heeft locaties met klassieke sleutelsloten (ringslot ter hoogte van het achterwiel van de niet-elektrische Blue-bike fiets). Op deze locaties kan de sleutel van een fiets door de Gebruiker uit een sleutelautomaat worden gehaald d.m.v. het gebruik van een Blue-bike kaart of een Mobib kaart. Na goedkeuring van een lidmaatschap wordt hiertoe de Blue-bike kaart naar het lid opgestuurd. Bij inschrijving kan de Gebruiker zijn lidmaatschap zelf koppelen aan een bestaande Mobib kaart. In dit geval wordt geen Blue-bike kaart meer opgestuurd.  De Blue-bike kaart is inbegrepen in het initiële lidmaatschap. Tegen betaling kan een nieuwe kaart voor een bestaand lidmaatschap worden verkregen (zie Tarieflijst te raadplegen op de website https://www.blue-bike.be/nl/tarieven).   

3.1.2 Houders van een ticket of een voucher kunnen aan de sleutelautomaat de sleutel van een niet-elektrische Blue-bike met klassiek sleutelslot bekomen door de 10-cijfer code vermeld op een geldig ticket of geldige voucher in te geven op de sleutelautomaat. 

3.1.3 Naast locaties met klassieke sleutelsloten heeft Blue-bike locaties met digitale sloten. Blue-bikes uitgerust met digitale sloten kunnen ontleend worden door gebruik te maken van de Blue-bike app die beschikbaar is voor Android en IOS-toestellen.  

De Gebruiker kan in de app inloggen met zijn Blue-bike account om ritten te starten op basis van zijn lidmaatschap.  

Houders van een Blue-bike ticket of een Blue-bike voucher kunnen het ticket opladen in de app door de QR-code vermeld op het ticket te scannen of te klikken op de digitale link opgenomen in het ticket of de voucher.  

e-bikes worden steeds uitgerust met digitale sloten en kunnen enkel worden uitgeleend door gebruik te maken van de app. Enkel houders van een lidmaatschap kunnen E-bikes ontlenen . E-bikes kunnen niet ontleend worden met een voucher of een ticket.  

3.2. Blue-bikes kunnen enkel ontleend worden op Blue-bike locaties en moeten ook terug ingeleverd worden op een Blue-bike locatie. Bij ontlening van een fiets registreert Blue-mobility de start van een rit op de ontleenlocatie. De rit kan worden beëindigd door de sleutel terug in te leveren in een automaat of door op een Blue-bike locatie de rit af te sluiten in de app. De gebruikte ontleentechnologie is bepalend voor de wijze van afsluiten van de rit. Een rit met een Blue-bike fiets met sleutelslot kan enkel beëindigd worden aan een locatie met een sleutelautomaat. Een rit met een Blue-bike fiets met een digitaal slot kan enkel beëindigd worden door middel van de app. 

3.2.1. De prijs van de rit wordt bepaald in functie van het type fiets (e-bike of niet-elektrische fiets) de start- en de eindlocatie van de rit en de tijd tussen het starttijdstip en het eindtijdstip. 

Tijdens een rit kan de Gebruiker pauzeren en het slot tussentijds sluiten. De duur van de rit wordt hierdoor niet onderbroken.  

3.2.2. Blue-bike maakt een onderscheid tussen locaties die behoren tot een zone en locaties die niet tot een zone behoren.  

3.2.3. Bij ontlening van een Blue-bike op een locatie die niet tot een zone behoort verwacht Blue-mobility dat de rit wordt beëindigd op de startlocatie. Als de rit wordt beëindigd op een locatie die verschillend is van de startlocatie wordt een toeslag aangerekend. (Zie Tarieflijst te raadplegen op de website https://www.blue-bike.be/nl/tarieven.) 

3.2.4. Bij ontlening van een Blue-bike op een locatie die tot een zone behoort, mag de rit worden beëindigd op elke locatie die deel uitmaakt van de zone van de startlocatie zonder dat hiervoor een toeslag wordt aangerekend.  

3.2.5. Blue-mobility streeft ernaar om steeds fietsen ter beschikken te hebben op zijn ontleenlocaties. Om dit te bereiken is de tariefstructuur erop gericht om ontleenperiodes langer dan 24u te ontmoedigen en loopt de prijs stelselmatig op voor ritten langer dan 24u.  

3.2.6. Blue-mobility gerandeert niet dat er steeds e-bikes ter beschikking staan op locaties waar er e-bikes worden aangeboden. Bij haar doelstelling om steeds fietsen beschikbaar te hebben op alle ontleenlocaties houdt Blue-mobility geen rekening met het type fiets. Op een locatie waar er bijvoorbeeld e-bikes en klassieke fietsen worden aangeboden, volgen we niet op dat er steeds e-bikes én klassieke fietsen aanwezig zijn. Het aantal beschikbare fietsen weergegeven in de Blue-bike app of op de Blue-bike website voor een locatie is steeds het totaal van het aantal beschikbare e-bikes en niet elektrische Blue-bikes     

3.3. Ten behoeve van Gebruikers die technische problemen ondervinden bij het ontlenen van een fiets of tijdens een rit stelt Blue-mobility een SMS-dienst ter beschikking: na versturing van een SMS door de Gebruiker neemt een medewerker van Blue-mobility of een externe partner zo snel mogelijk contact op met de Gebruiker die de SMS verstuurd heeft om ondersteuning te bieden.
Indien de Gebruiker door een defect aan de fiets zijn rit niet kan verderzetten en zich op minstens van 1,5 km van de uitleenlocatie bevindt, kan hij kosteloos gebruik maken van de fietsbijstand van Ethias volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld op de Blue-bike website.
https://www.blue-bike.be/nl/ethiasbijstand  

Wanneer de Gebruiker geen beroep doet op de diensten van Ethias voor pechbijstand zal Blue-mobility de extra kosten voor ophaling van de fiets verhalen op de Hoofdaccount van de Gebruiker. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze kosten hoofdelijk te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

4.    Lid worden / Aanvragen van een lidmaatschap

4.1. Natuurlijke personen kunnen een particulier Lidmaatschap aanvragen, rechtspersonen een zakelijk Lidmaatschap. 

4.1.1. Elke natuurlijke persoon vanaf 18 jaar kan een lidmaatschap aanvragen. 

4.1.2. Het staat Blue-mobility te allen tijde vrij om, zonder opgave van reden en naar eigen inzichten, aanmeldingen van nieuwe Gebruikers te weigeren.   

4.1.3. Een voordeelcode van een partner mag enkel gebruikt worden tijdens het eerste jaar waarin het Lidmaatschap aangegaan wordt. Bij het aangaan van een Lidmaatschap kan een persoon in elk geval slechts één enkel Partnervoordeel laten gelden, zelfs als deze lid is van verschillende partnerorganisaties van Blue-mobility. 

4.2. Het aanvragen van een Lidmaatschap gebeurt online via de website van Blue-bike (https://www.blue-bike.be/nl/lid-worden )  Het Lidmaatschap aangevraagd via de website van Blue-bike, is pas afgerond op het moment dat de betaalmodaliteiten door Blue-mobility werden goedgekeurd en de aanvrager van het Lidmaatschap zijn e-mailadres heeft bevestigd via de link in een automatische mail van Blue-mobility. 

De Afnemer verklaart hierbij dat de door hem in de aanvraag verstrekte informatie waar, volledig, correct, up-to-date blijft naar diens beste weten en dat deze informatie geenszins onvolledig of verdraaid is. 

Het niet naleven van deze informatieverplichting wordt expliciet gezien als een ernstige inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en geeft Blue-mobility het recht om het betrokken Lidmaatschap onmiddellijk te schorsen of tijdelijk te blokkeren en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zoals gespecifieerd in onze Tarieflijst. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze vergoeding hoofdelijk te verhalen op zowel de Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 
(Zie Tarieflijst te raadplegen op de website https://www.blue-bike.be/nl/tarieven.)
Dit maakt geen afbreuk aan het recht van Blue-mobility om tevens de werkelijk geleden schade te verhalen op zowel de Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

4.3. Wijzingen in de tarieven of in de aangeboden ontleentechnologieën kunnen geenszins aanleiding geven tot terugbetaling van een reeds betaalde of verschuldigde jaarlijkse bijdrage voor het Lidmaatschap, noch van verschuldigde bedragen voor nog lopende of niet betaalde ritten. Ritten worden steeds aangerekend aan het tarief dat van toepassing is op de dag van het afsluiten van de rit.  

4.4. Een zakelijk Lidmaatschap kan worden aangevraagd door medewerkers van bedrijven, overheden en organisaties, die hiertoe gemachtigd zijn als rechtmatig vertegenwoordiger van het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie. Indien deze persoon die het Lidmaatschap afsluit niet de rechtmatige vertegenwoordiger van het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie blijkt te zijn, en het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie om deze reden de geldigheid van het Lidmaatschap betwist, zullen alle kosten die Blue-mobility als gevolg hiervan oploopt, op de natuurlijke persoon die zich had aangemeld, verhaald worden. Blue-mobility behoudt zich echter het recht voor om deze kosten hoofdelijk te verhalen op de betrokken rechtspersoon (het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie, etc.) indien blijkt dat Blue-mobility er redelijkerwijs van kon uitgaan dat de betrokken medewerker gemachtigd was of een rechtmatige vertegenwoordiger van deze rechtspersoon was. 

4.5. De Hoofdaccount die een zakelijk Lidmaatschap heeft aangegaan bij Blue-bike kan ook één (of meerdere) Lidmaatschap(pen) aanvragen voor één (of meerdere) Subaccount(s). Elk bijkomend Lidmaatschap moet gekoppeld zijn aan een uniek e-mailadres. De ritgegevens van de Subaccounts worden gegroepeerd bij de Hoofdaccount en worden aan de Hoofdaccount gefactureerd. Voor het overige wordt de Hoofdaccount van een zakelijk Lidmaatschap gelijkgesteld aan de Hoofdaccount van een particulier Lidmaatschap, en aan alle verplichtingen en modaliteiten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. 

5.      Duur en beëindiging lidmaatschap

5.1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één jaar. De kostprijs van het Lidmaatschap is vastgelegd in de Tarieflijst (https://www.blue-bike.be/nl/tarieven ). 

5.2. De kost voor een Lidmaatschap voor één jaar wordt gefactureerd in de eerstvolgende maand nadat de inschrijving van het Lidmaatschap is afgerond. De kosten voor de huur van een Blue-bike worden aangerekend en betaald volgens de modaliteiten uit artikel 13.  

5.3. Op de vervaldag, tenzij Blue-mobility enerzijds, of de Houder van het Lidmaatschap anderzijds expliciet ten laatste de dag vóór de vervaldatum van het Lidmaatschap deze stopzet, wordt het Lidmaatschap automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar volgens de Algemene Voorwaarden en de Tarieflijst die van toepassing zijn op het moment van de verlenging. De Hoofdaccount kan zijn Lidmaatschap of het Lidmaatschap van Subaccounts beëindigen via my.blue-bike.be of via e-mail, ten laatste 14 dagen voorafgaand aan de vervaldatum, naar info@blue-bike.be . Bij beëindiging door Blue-mobility zal de Houder van het Lidmaatschap hiervan in kennis gesteld worden op het voor het lidmaatschap opgegeven e-mailadres.  

5.4. Bij aanhoudende wanbetaling of misbruik door de Hoofdaccount of Subaccount kan Blue-mobility eenzijdig het Lidmaatschap beëindigen van de Hoofdaccount en eventuele Subaccounts. 

5.5. Het vroegtijdig stopzetten van het lidmaatschap door de hoofdaccount of door Blue-mobility kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van een reeds betaalde of verschuldigde jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap, noch van verschuldigde bedragen voor nog lopende of niet betaalde ritten.  

6.     Herroepingsrecht lidmaatschap

6.1. Als de Hoofdaccount een bedrijf is of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of zelfstandige activiteit, kan hij geen gebruik maken van eender welk herroepingsrecht. 

6.2. Als de Hoofdaccount een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of zelfstandige activiteit, dan beschikt hij over een herroepingsrecht van 14 dagen te tellen vanaf de startdatum van het Lidmaatschap. Conform artikel VI.53, 1° van het Wetboek van economisch recht, verliest de Hoofdaccount echter zijn herroepingsrecht indien het Lidmaatschap werd gebruikt op het moment waarop hij zijn herroepingsrecht doet gelden. 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, brengt de Hoofdaccount Blue-mobility op de hoogte van zijn beslissing vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn. Om dit te doen, kan hij een ondubbelzinnige verklaring sturen om het Lidmaatschap op te zeggen. 

De verklaring moet verstuurd worden naar info@blue-bike.be met de duidelijke vermelding ‘herroeping’ als onderwerp. 

7.      Verplichtingen van Blue-mobility 

7.1. Tijdens de hele duur van het Lidmaatschap verbindt Blue-mobility zich ertoe om alles in het werk te stellen als een goed huisvader om de beschikbaarheid van een Blue-bike deelfiets in de mate van het haalbare te garanderen, aan om het even welke Blue-bike locatie. Deze standaard houdt een middelenverbintenis in in hoofde van Blue-mobility. µ

Desalniettemin is het dus mogelijk dat onze diensten niet 24/7 beschikbaar zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij onze diensten worden onderbroken, vertraagd of niet beschikbaar zijn, onder meer als gevolg van al dan niet gepland onderhoud, upgrades, dringende herstellingen en overmacht veroorzaakt door een derde partij. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen van Blue-mobility zoals, maar niet beperkt tot: continuïteit van de dienstverlening, het correct functioneren van de service en infrastructuur, etc. 

Blue-mobility is niet verantwoordelijk en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade die de Gebruiker van Blue-bike kan oplopen als gevolg van een tijdelijke onbeschikbaarheid van Blue-bike deelfietsen op een Blue-bike locatie. 

7.2. Blue-mobility waakt erover dat de Gebruiker een Blue-bike deelfiets krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt en voldoet aan de wettelijke eisen. 

7.3. Blue-mobility streeft ernaar om de Blue-bike app te laten werken op een brede waaier van toestellen maar kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat de app niet werkt op het specifieke toestel van de Gebruiker.  

7.4. Bij e-bikes zorgt Blue-mobility ervoor dat batterijen regelmatig worden opgeladen. De afstand die wordt aangegeven bij een gegeven batterijniveau is enkel indicatief. Blue-mobilty kan er geenszins voor aansprakelijk worden gesteld dat de volledige aangegeven afstand niet kan worden overbrugd met ondersteuning aangezien deze kan variëren in functie van externe omstandigheden zoals temperatuur, wind, gewicht van de berijder, hellingen op het parcours etc.  Blue-mobility garandeert niet dat er steeds e-bikes aanwezig zijn met een volle batterij. 

8.    Verplichtingen van de Hoofdaccount 

De Hoofdaccount is ondubbelzinnig juridisch en financieel aansprakelijk ten opzichte van Blue-mobility. 

Indien de Hoofdaccount niet de Gebruiker is van Blue-bike, stelt hij zich borg voor deze laatste en is hij volledig aansprakelijk ten opzichte van Blue-mobility, zowel voor wat betreft de kosten voor de verhuur als voor de eventuele niet-naleving van de verplichtingen door de Gebruiker, en met name van die uit artikelen 9, 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden, als voor alle schadelijke gevolgen die hieruit zouden voortvloeien voor Blue-mobility. 

9.    Verplichtingen van de Gebruiker van Blue-bike 

9.1. Vóór het gebruik voert de Gebruiker van Blue-bike een eenvoudige visuele controle uit en meldt eventuele duidelijk zichtbare gebreken aan Blue-mobility via het automatische verhuursysteem voor fietsen uitgerust met een sleutelslot, of via de Blue-bike-app voor fietsen uitgerust met een digitaal slot. In uitzonderlijke gevallen kan een Gebruiker gebreken melden via e-mail of SMS.  

9.2. Na het gebruik van een Blue-bike deelfiets uitgerust met een sleutelslot moet de Gebruiker de Blue-bike deelfiets en sleutel terugbrengen naar een Blue-bike locatie uitgerust met een sleutelautomaat, in dezelfde staat van werking als die waarin hij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in goede staat te hebben gekregen en deze gedurende het gebruik ervan gebruikt heeft als een goede huisvader. 

9.3. Na het gebruik van een Blue-bike deelfiets uitgerust met een digitaal slot moet de Gebruiker de fiets terugbrengen naar een Blue-bike locatie, het digitaal slot via de app en fysiek vergrendelen en de rit afsluiten in de app. De Gebruiker moet de fiets in dezelfde staat van werking achterlaten als die waarin hij deze gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in goede staat te hebben gekregen en deze gedurende het gebruik ervan gebruikt heeft als een goede huisvader. 

9.4. De Gebruiker van Blue-bike heeft het recht om de fiets, binnen 15 minuten na de ontvangst ervan, kosteloos terug te brengen naar de Blue-bike locatie waar de fiets ontleend werd, indien de Blue-bike deelfiets een gebrek vertoont en dit gebrek niet toe te schrijven is aan de Gebruiker van Blue-bike.
De Gebruiker van Blue-bike zal niet willens en wetens met een defecte fiets rijden. Bij het eventueel gebruik van een Blue-bike in een locatie die behoort tot een zone, zoals beschreven in artikel 3.2.2., kan deze termijn van 15 minuten afwijken (informatie te vinden op Blue-bike.be). 

9.5. De Gebruiker van de Blue-bike gebruikt de fiets met zorg en als een goede huisvader. Dit houdt onder meer in dat hij de verkeerswetgeving en wegcode respecteert, dat hij zichzelf noch anderen in gevaar brengt, en de fiets enkel gebruikt op geschikt terrein/ondergrond. De Blue-bike wordt niet gebruikt voor wedstrijden, bergritten, stunt- of trick-riding noch om zich te verplaatsen door water (buiten het normale verkeer), etc. 

De Gebruiker vervoert geen lading van meer dan 10 kg in de mand van de Blue-bike. De Gebruiker vervoert de lading op een veilige manier die het correct en veilig besturen van de Blue-bike niet verstoort. 

9.6. Bij het parkeren doet de Gebruiker de Blue-bike steeds op slot. Voor fietsen uitgerust met een sleutelslot wordt het op de fiets gemonteerde ringslot gesloten en waar mogelijk de meegeleverde ketting, op een reglementaire manier wordt vast gemaakt aan een vast voorwerp. Voor fietsen uitgerust met een digitaal slot wordt de rit gepauzeerd in de app en vervolgens wordt de beugel van het op de fiets gemonteerde digitale slot gesloten. Indien de Blue-bike onbeheerd en niet afgesloten wordt aangetroffen, kan hij in beslag genomen worden door Blue-mobility of één van zijn mandatarissen. De Hoofdaccount wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zullen aan de hoofdaccount aangerekend worden. 

9.7. Het is ten strengste verboden voor de Gebruiker van de Blue-bike om veranderingen aan de fiets aan te brengen onderdelen ontmantelen, wijzigen of manipuleren, met uitzondering van de hoogteregeling van het zadel, zijn een ernstige inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en geeft Blue-mobility het recht om het betrokken Lidmaatschap onmiddellijk te schorsen of tijdelijk te blokkeren en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zoals gespecifieerd in onze Tarieflijst. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze vergoeding hoofdelijk te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. Dit maakt geen afbreuk aan het recht van Blue-mobility om tevens de werkelijk geleden schade te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

9.8. De Blue-bike wordt uitsluitend gebruikt door 1 persoon op een bepaald moment. De Gebruiker van de Blue-bike mag geen andere personen vervoeren op de Blue-bike. 

9.9. De Gebruiker van de Blue-bike mag minderjarig zijn, op voorwaarde dat hij ten minste 14 jaar oud is en het gebruik steeds geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de ouders of de wettelijke voogd. De Blue-bikes zijn niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 14, ook niet als zij door een volwassene worden vergezeld. Als Blue-mobility een inbreuk vaststelt op deze bepaling, dan wordt de Hoofdaccount aansprakelijk gesteld voor elke geleden schade die uit dit onrechtmatig gebruik zou kunnen voortvloeien tegenover wie dan ook. Hiernaast houdt dit een ernstige inbreuk in op deze Algemene Voorwaarden en geeft dit Blue-mobility het recht om het betrokken Lidmaatschap onmiddellijk te schorsen of tijdelijk te blokkeren en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zoals gespecifieerd in onze Tarieflijst. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze vergoeding hoofdelijk te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. Dit maakt geen afbreuk aan het recht van Blue-mobility om tevens de werkelijk geleden schade te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

De Gebruiker van Blue-bike verklaart dat hij in goede fysieke conditie is en aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om de betrokken Blue-bike te besturen. 

9.10. Indien de Gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van de mobiele telefoonhouder of het fietsmandje erkent men en begrijpt men: 

– dat Blue-mobility niet verantwoordelijk is noch aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of de schade aan uw mobiele telefoon als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoonhouder.
– dat het gebruik van de mobiele telefoonhouder op eigen risico geschiedt. 

– dat gebruik van het fietsmandje op eigen risico gebeurt en Blue-mobility niet verantwoordelijk is noch aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade aan, of verlies van, persoonlijke eigendommen die in het mandje werden geplaatst.  

9.11. Bij gebruik van een e-bike is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de start van de rit na te gaan of het batterijniveau voldoende is in functie van de afstand van de rit die de gebruiker voor ogen heeft.  

9.12. Bij gebruik van een e-bike is het de gebruiker niet toegestaan de batterij zelf op te laden of de batterij te laten opladen door een derde.  

10. Voorwaarden voor het gebruik van Blue-bike deelfietsen 

10.1. De huur van een Blue-bike wordt aangerekend in functie van het type fiets (e-bike of niet-elektrisch), de duur van de rit en de Blue-bike locatie waar de Blue-bike wordt ontleend en ingeleverd conform de tarifering per tijdseenheid zoals vermeld op de website (www.blue-bike.be). Een Blue-bike dient binnen de 72 uur terug te worden ingeleverd. Als de Blue-bike niet wordt ingeleverd binnen de 72 uur worden er toeslagen aangerekend zoals vermeld in de Tarieflijst (https://www.blue-bike.be/nl/tarieven) , terug te vinden op onze website. 

10.2. Blue-mobility behoudt zich, bij ontstentenis van reactie vanwege de gebruiker na contactname vanuit Blue-mobility, het recht om fietsen die de ontleentijd van 10 kalenderdagen overschrijden op te halen,  en terug te brengen naar de startlocatie. De kosten die hieraan verbonden zijn, vermeerderd met eventuele herstelkosten, zullen door de Hoofdaccount verschuldigd zijn aan Blue-mobility. 

10.3. Indien de gebruiker de fiets 30 dagen of meer na de eerste verhuurdag nog in gebruik heeft, zal de forfaitaire toeslag, boven op het tarief van de duurtijd van de ontlening, zoals opgenomen in de Tarieflijst ondubbelzinnig en van rechtswege verschuldigd zijn aan Blue-mobility door de Hoofdaccount, als compensatie voor de administratieve kosten en het commerciële verlies dat Blue-mobility heeft geleden. Eventueel bijkomende kosten veroorzaakt door schade aan de fiets of aan derden of voortvloeiend uit transport kunnen bovenop deze kosten worden aangerekend. Hiernaast houdt dit een ernstige inbreuk in op deze Algemene Voorwaarden en geeft dit Blue-mobility het recht om het betrokken Lidmaatschap onmiddellijk te schorsen of tijdelijk te blokkeren en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zoals gespecifieerd in onze Tarieflijst. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze vergoeding hoofdelijk te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. (Zie Tarieflijst te raadplegen op de website https://www.blue-bike.be/nl/tarieven.)
Dit maakt geen afbreuk aan het recht van Blue-mobility om tevens de werkelijk geleden schade te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

10.4. Met één Lidmaatschap kunnen maximaal twee Blue-bikes op hetzelfde moment gehuurd worden . 

10.5. Als de Gebruiker van een Blue-bike de fiets terugbrengt naar een andere Blue-bike locatie dan waar hij de Blue-bike heeft ontleend , dan zal de Hoofdaccount  een supplement worden aangerekend, waarvan het bedrag vastgelegd is in de Tarieflijst (raadpleegbaar op https://www.blue-bike.be/nl/tarieven ). Voor locaties die tot éénzelfde zone behoren is de locatietoeslag niet van toepassing.  

11.  Schade aan de Blue-bike deelfiets en herstellingen 

11.1. Voor elk geval van schade aan de Blue-bike tijdens de gebruiksperiode zijn zowel de Hoofdaccount als de Gebruiker hoofdelijk voor aansprakelijk. Blue-mobility brengt de Hoofdaccount schriftelijk per mail op de hoogte van de aard van de schade en het bedrag van de kosten voor herstelling. De Hoofdaccount heeft vervolgens vier weken om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de gevraagde bedragen. Indien de Hoofdaccount niet antwoordt, zal Blue-mobility de kosten voor herstelling bij de Hoofdaccount in rekening brengen.  

11.2. Het is de Gebruiker van de Blue-bike ten stelligste verboden om zelf herstellingen uit te voeren aan de Blue-bike of om herstellingen te laten uitvoeren door een derde. Elke door deze bepaling verboden of niet-conforme herstelling zal de Hoofdaccount worden aangerekend.  Hiernaast houdt dit een ernstige inbreuk in op deze Algemene Voorwaarden en geeft dit Blue-mobility het recht om het betrokken Lidmaatschap onmiddellijk te schorsen of tijdelijk te blokkeren en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zoals gespecifieerd in onze Tarieflijst. Blue-mobility behoudt zich het recht voor om deze vergoeding hoofdelijk te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf.
(Zie Tarieflijst te raadplegen op de website https://www.blue-bike.be/nl/tarieven.)
Dit maakt geen afbreuk aan het recht van Blue-mobility om tevens de werkelijk geleden schade te verhalen op zowel het Hoofdaccount als de gebruiker zelf. 

11.3. De Hoofdaccount moet elke opgelopen schade aan de Blue-bike zo snel mogelijk doorgeven aan Blue-Mobility (via: info@blue-bike.be).  

12.  Verlies en diefstal 

12.1. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Blue-bikekaart of MOBIB-kaart moet de Hoofdaccount zo snel mogelijk de kaart blokkeren op my.blue-bike.be, of Blue-mobility op de hoogte stellen per mail (info@blue-bike.be) opdat Blue-mobility de Blue-bikekaart kan blokkeren. Gebeurt dit niet, dan is de Hoofdaccount volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart zoals gestipuleerd in de artikelen 8 tot en met 11 van deze Algemene Voorwaarden.  

De Hoofdaccount betaalt de vervangingskosten van de Blue-bikekaart volgens de Tarieflijst.  

12.2. Bij verlies of diefstal van de Blue-bike is de Hoofdaccount, tijdens de volledige duur van de huur van de fiets, aansprakelijk voor alle schade die Blue-mobility hierdoor ondervindt, en dit minstens ten belope van de vastgelegde bedragen in de Tarieflijst per incident en per Blue-bike. Indien de reëel geleden schade aan Blue-mobility hoger is dan de bedragen bepaald in de Tarieflijst, zal deze schade volledig hoofdelijk verhaald worden op de Hoofdaccount en de Gebruiker. 

12.3. De Hoofdaccount is echter slechts verantwoordelijk ten belope van het bedrag overeenkomstig de ‘eigen risico’s’ zoals bepaald in de Tarieflijst, als de Gebruiker van de Blue-bike kan bewijzen dat hij de Blue-bike op slot heeft gedaan met het op de fiets gemonteerde ringslot. Bij een fiets uitgerust met een sleutelslot moet de Gebruiker hiertoe de sleutel van de fiets overhandigen aan Blue-mobility. Dit gebeurt door de sleutel aangetekend te versturen naar het hoofdkantoor van Blue-mobility. Bij een fiets uitgerust met een digitaal slot moet de Gebruiker de fiets gepauzeerd hebben via de app en deze actie weer te vinden zijn in de logging van de ritten in de systemen van Blue-mobility. In elk geval moet de Gebruiker de bevestiging van de aangifte van de diefstal aan Blue-mobility overmaken.
De lopende huurtijd wordt op zijn vroegste stopgezet op het moment dat Blue-mobility op de hoogte wordt gebracht van de diefstal. Deze huurtijd wordt pas aangepast nadat Blue-mobility minimaal de aangifte en wanneer van toepassing ook de sleutel in ontvangst heeft gekregen. 

Bij verlies van de sleutel van de Blue-bike betaalt de Hoofdaccount de vervangingskosten van de sleutel volgens de Tarieflijst. 

13. Aanrekening en betaling van door Blue-bike verschafte diensten

Aanrekening gebeurt steeds aan de Hoofdaccount van de houder van het lidmaatschap.  

13.1. Aanrekening en betaalmodaliteiten voor een particulier Lidmaatschap:  

13.1.1 De betaling van een nieuw particulier Lidmaatschap gebeurt uitsluitend per domiciliëring: bij het afsluiten van het Lidmaatschap geeft de Hoofdaccount Blue-mobility de toestemming om de verschuldigde bedragen automatisch te innen.  

13.1.2 Het verschuldigde Lidmaatschapsgeld wordt uiterlijk twee maanden na aanvang van de desbetreffende Lidmaatschapsperiode geïnd.  

13.1.3 De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand. Voorafgaandelijk aan de maandelijkse inning van de verschuldigde bedragen stuurt Blue-mobility een afschrift.  

13.1.4 Indien er een Partnervoordeel van toepassing is, zal Blue-mobility hiervoor het bedrag toegekend als korting op het Lidmaatschapsgeld of ritbedrag automatisch in mindering brengen.  

13.2. Aanrekening en betaalmodaliteiten voor een zakelijk Lidmaatschap:  

13.2.1. Hoofdaccounts die een zakelijk Lidmaatschap hebben afgesloten kunnen kiezen voor een betaling via overschrijving of een betaling via domiciliëring. De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand.  

13.2.2. Voorafgaandelijk aan de maandelijkse inning van de verschuldigde bedragen stuurt Blue-mobility een factuur. Indien de Houder van het Lidmaatschap kiest voor betaling door overschrijving, dan dient hij de facturen te voldoen ten laatste op de uiterste betaaldatum op het vermelde rekeningnummer van Blue-mobility.  

13.2.3. Indien er een Partnervoordeel van toepassing is, zal Blue-mobility hiervoor het bedrag toegekend als korting op het Lidmaatschapsgeld of ritbedrag automatisch in mindering brengen.  

14. Laattijdige betaling door de hoofdaccount

14.1. De Hoofdaccount is te laat met de betaling indien hij niet betaalt tegen de datum die vermeld is op de factuur of het afschrift, volgens de betalingswijze die van toepassing is. Indien de Hoofdaccount niet betaalt, of de domiciliëring niet geïnd kan worden, zal hij een aanmaning ontvangen van Blue-mobility. Ongeacht de gekozen betaalwijze, zal dit bedrag via overschrijving voldaan moeten worden.  

Na ontvangst van de aanmaning is de Hoofdaccount verplicht de situatie te regulariseren binnen de 14 werkdagen. Wordt de situatie binnen deze termijn niet geregulariseerd, dan behoudt Blue-mobility zich het recht voor om het Lidmaatschap te blokkeren.  

14.2. Aanmaningskosten:  

14.2.1 Voor Zakelijke lidmaatschappen: Betalingen ontvangen na de eerste aanmaning brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 2.5 % per maand, net als (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 75 euro.   

14.2.2 Voor particuliere lidmaatschappen: Indien er door het particulier hoofdaccount geen gevolg wordt gegeven aan de eerste aanmaning zoals bepaald in art 14.1., worden na 14 dagen na het versturen van deze aanmaning intresten en een forfaitaire schadevergoeding aangerekend. Hierbij worden interesten verhaald ten belope van 10,5% per jaar van het verschuldigde saldo, naast de wettelijk bepaalde forfaitaire vergoeding die als volgt wordt berekend (conform de Wet van 4 Mei 2023. – houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht) : 

    • Indien een bedrag tot € 150 openstaat: € 20. 
    • Indien een bedrag tussen € 150,01 en € 500 openstaat: € 30 + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500. 
    • Indien een bedrag van meer dan € 500 openstaat: € 65 + 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan € 500, met een maximum van € 2000.’ 

15. Klachten 

Elke klacht moet tijdig en schriftelijk worden ingediend bij Blue-mobility, Provinciestraat 53, 2018 Antwerpen of via e-mail naar info@blue-bike.be met vermelding “Klacht” in het onderwerp van de mail.  

Klachten die binnen één maand na datum van het incident dat aanleiding geeft tot de klacht worden ingediend, worden als tijdig beschouwd. Op schriftelijk ingediende klachten geeft Blue-mobility binnen vier kalenderweken schriftelijk antwoord of deelt Blue-mobility aan de Houder van het Lidmaatschap of de Houder van de Blue-bikevoucher binnen dezelfde termijn de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededeling kan ook een vraag om nadere gegevens bevatten en het overleggen van preciezere bewijsstukken, die, naar het oordeel van Blue-mobility nodig zijn voor beantwoording. Als de partijen er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen over de oplossing van de klacht, dan kan de meest gerede partij zich wenden tot de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blue-mobility haar vestigingsplaats heeft. 

16. Privacy policy 

Blue-mobility waakt over de privacy van haar klanten en handelt in dat kader steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679 van 27 april 2016). 

Door een lidmaatschap af te sluiten gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens verwerkt worden conform de Privacy Policy die weer te vinden is op de Blue-bike website. (www.blue-bike.be/privacy-policy) 

17. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

Blue-mobility NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen en diensten te wijzigen in functie van noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen, veranderingen op de markt van de deelfietsen en de veranderlijke economische realiteit. Blue-mobility verbindt zich ertoe om de Hoofdaccounts hierover tijdig te informeren. 

De houder van een lidmaatschap beschikt over het recht diens Lidmaatschap op te zeggen per datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien deze gewijzigde voorwaarden de essentie van de dienstverlening en daarbij horende plichten danig veranderen, dat van de Afnemer redelijkerwijze niet kan worden verwacht dat deze onder dergelijke voorwaarden de dienstverlening van Blue-mobility zou wensen verder te gebruiken. 

Bij een dergelijke opzegging van het Lidmaatschap blijft artikel 5 onverwijld gelden: het vroegtijdig stopzetten van het Lidmaatschap door de hoofdaccount kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van een reeds betaalde jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap. 

18. Force Majeure/ Overmacht

Blue-mobility is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, verzuim of defecten die worden veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze macht liggen, waaronder connectiviteitsproblemen, stroomuitval, vandalisme, rellen, brand, overstromingen, noodweer, explosies, epidemieën, pandemieën of een pandemische noodsituatie, oorlog, sabotage, overheidsmaatregelen, wijzigingen in de wet- en regelgeving, administratieve handelingen en andere lokale regels. 

19.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en er wordt geen gevolg gegeven aan enige rechtskeuze, collisieregel of bepaling (van Belgisch, buitenlands of internationaal recht) die zou leiden tot als de wetten van een ander rechtsgebied van toepassing zijn. Deze rechtsclausule laat dwingende bepalingen omtrent consumentenrechten onverlet. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en die de Partijen niet in der minne kunnen oplossen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). 

 20. Algemeen

20.1. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden onder welke wet dan ook, dan wordt de betreffende bepaling geacht geen deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden en heeft deze geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. In voorkomend geval zal Blue-mobility zich tevens inspannen om onverwijld en te goeder tot een rechtsgeldige vervangende bepaling te komen. 

20.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de documenten waarnaar in de Algemene Voorwaarden wordt verwezen, de volledige overeenkomst die tussen de Partijen is gesloten met betrekking tot het voorwerp ervan en bevat alles wat eronder is afgesproken. Het vervangt en vernietigt alle overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie tussen Partijen mondeling of schriftelijk uitgewisseld of gesloten over hetzelfde onderwerp. 

20.3. Een afstandsverklaring, toewijzing of delegatie van enige voorwaarde, bepaling, recht of toestemming verleend onder of krachtens deze Algemene Voorwaarden door de Hoofdaccount wordt alleen als geldig beschouwd als deze schriftelijk is en is ondertekend door de Blue-mobility en alleen voor de concrete situatie en het doel waarvoor de respectieve afstand wordt gedaan. Elke poging tot overdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue-mobility is nietig. 

Blue-mobility NV kan zijn rechten of verplichtingen zonder voorafgaande toestemming van de Blue-bike accounthouder afstaan, overdragen of delegeren aan een derde partij. In dit geval heeft de accounthouder het recht om diens lidmaatschap op te zeggen overeenkomstig de bepalingen uit artikelen 5 en 17 van deze Algemene Voorwaarden.  

20.4. Een niet- of vertraagde uitoefening door Blue-mobility van een recht, machtiging of rechtsmiddel voorzien door de wet of onder deze Algemene Voorwaarden doet op geen enkele manier afbreuk aan de voortgezette uitoefening van dit recht, deze bevoegdheid of dit rechtsmiddel, noch zal dit worden beschouwd als een afstand van dit recht, autorisatie of rechtsmiddel. En de enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht, autoriteit of rechtsmiddel voorzien door de wet of onder deze Algemene Voorwaarden sluit geen andere of verdere uitoefening van enig ander recht, autoriteit of rechtsmiddel uit. Alleen met de expliciete schriftelijke bevestiging door Blue-mobility zal een schending van enige bepaling van deze overeenkomst zonder gevolg zijn. 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.